[Reading] ➯ Ceplis ➷ Pāvils Rozītis – Justinfoline.us

Ceplis Tam, Kur Par Savu Bag T Bu Nosl Pumaini Klus Un Auj To Citiem Nov Rt T Vair Kos Desmitos Miljonu , Netr Kst Draugu Vis S Aprind S, Kas Biez Maka Tur T Ju Grib Iesaist T Sav Biznes K Neiz Iest Sakr To Kapit Lu, Izv L Ties Biznesa Partnerus Un Palikt Varenam Ar Tad, Ja Uz Mums Aizg Jis Pa Burbuli Biznesa Rom N Ar Smaidu Un Caur Asar M Uzl Koti Uzman Ga Un Vilt Ga Biznesme A At Autie Un Neat Autie Pa Mieni , Ar Kuriem Der Iepaz Ties Ikvienam Uz M Jam, Pa I Pirms Noz M Gu Biznesa Dar Jumu Sl G Anas.

[Reading] ➯ Ceplis ➷ Pāvils Rozītis – Justinfoline.us
 • Paperback
 • 328 pages
 • Ceplis
 • Pāvils Rozītis
 • Latvian
 • 13 July 2018
 • 9984826473 Edition Language Latvian Other Editions 3

  10 thoughts on “[Reading] ➯ Ceplis ➷ Pāvils Rozītis – Justinfoline.us


 1. says:

  Rom na galven norize groz s ap galven varo a, bag t Edgara Cep a, pl nu dibin t cepli ie e u eksportam, lai veicin tu jaunizveidot s Latvijas r pniec bas att st bu, un vis m peripetij m, kas to pavada T t li ir egocentriski cini i un pa labuma mekl t ji, kuri vienm r gatavi rakt bedri citam un kuru savstarp j sacens ba nebeidzas pat imenes lok Tiem nepast v principi, dr z k tie tiek piel goti atbilsto i situ cijai Tom r tie i ie bl i ir tie, kas b da lietas valst , jo godpr t gs pil Rom na galven norize groz s ap galven varo a, bag t Edgara Cep a, pl nu dibin t cepli ie e u eksportam, lai veicin tu jaunizveidot s Latvijas r pniec bas att st bu, un vis m peripetij m, kas to pavada T t li ir egocentriski cini i un pa labuma mekl t ji, kuri vienm r gatavi rakt bedri citam un kuru savstarp j sacens ba nebeidzas pat imenes lok Tiem nepast v principi, dr z k tie tiek piel goti atbilsto i situ cijai Tom r tie i ie bl i ir tie, kas b da lietas valst , jo godpr t gs pilsonis ir nekas vair k k vienties gs mu is, kur nav iem c jies notur ties virs dens Autors visa darba garum ironiz , hiperboliz , k ar t lu monologos un sarun s non k pie absol t m gal j b m, lai akcent tu situ cijas absurdumu, kas, iesp jams, vald jusi jaunizveidotaj Latvij 20 gs 20 gados, kad ar sarakst ts rom ns Sen, tom r savu aktualit ti tas noteikti nav zaud jis, jo v l nesen noskat to 201...


 2. says:

  Piecas zvaigznes par to, ka noteikti ir j izlasa, ne t p c, ka piekr tu rom n paustajiem apgalvojumiem.


 3. says:

  Gr mata, kuras las anu atliku no gada uz gadu, jo biju p rliecin ta, ka man t nepatiks Man pat k di k d ties Gr mata ir patie m laba un las anas v rta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *